นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Scientist)

“นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ” คือการต่อยอดจากการวิจัยค้นคว้าในเรื่องไดเรื่องหนึ่งจนตกผลึก และมีความชัดแจ้งในเรื่องนั้นมารังสรรค์ต่อจนเกิดเป็น นักวิทยาศาสตร์เฉพราะทางที่เจาะลึกในเรื่องไดเรื่องหนึ่ง อาทิ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การกีฒา วิศวกร หรือแม้แต่ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน